Poznáme Stavbu roka 2016

Poznáme Stavbu roka 2016

 

Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 22. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2016 a otvorenia veľtrhov Coneco a Racioenergia sa konal 22. marca 2017 v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Účastníkmi boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený – architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri. Slávnostné odovzdávanie ocenení vysielala RTVS v priamom prenose na Dvojke. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2016.

Záštitu nad 22. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Organizátor súťaže od roku 1995

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

 

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDVRR SR),

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS),

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI),

Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI),

Spolok architektov Slovenska (SAS),

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (TSÚS),

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS),

Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

 

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

 

Tento rok bolo udelených 12 cien:

- 6 cien vyhlasovateľov súťaže,

- 2 ceny za celospoločenský prínos,

- 3 nominácie na hlavné ceny,

- hlavná cena titul Stavba roka 2016.

 

8. ročník Ceny verejnosti už tradične organizovalo Združenie ABF Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Zoznam, s. r. o., na známom internetovom portáli www.zoznam.sk. V aktuálnom ročníku mali možnosť respondenti hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 30-tisíc.

 

O cenách tohto ročníka rozhodovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou v zložení: prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Praha (Česká republika), nominovaný ABF Slovakia, predseda poroty,

prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave,

Ing. Katarína Bzovská, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDVRR SR,

Ing. Ján Majerský, PhD., Žilina, (Slovensko), nominovaný ZSPS,

Ing. arch. Pavel Suchánek, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA,

Ing. arch. Igor Teplan, Bratislava (Slovensko), nominovaný SAS,

Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlavná cena titul Stavba roka 2016

 

Panorama City, Bratislava, novostavba (autor: Ing. arch. Juraj Hermann)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

Panorama City, Bratislava, novostavba (autor: Ing. arch. Juraj Hermann)

Nominácia na hlavnú cenu za: rozsiahle použitie vysokopevnostných betónov, optimálnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií, najvyššiu úroveň požiarnej bezpečnosti v kategórii výškových budov, zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie – napr. pri overení účinkov vetra v aerodynamickom tuneli, pri riešení akustického prevetrávacieho elementu fasády alebo pri vývoji a realizácii fasádnych elementov a ich následnom experimentálnom overení v laboratóriách doma a v zahraničí, vysokú úroveň technického riešenia, pri ktorom boli využité najnovšie poznatky výskumu a vývoja.

 

Synagóga, Lučenec, rekonštrukcia (autor: Ing. Zsolt Papp)

Nominácia na hlavnú cenu za: novátorský prístup k obnove objektu vychádzajúci z použitia inovatívnych reštaurátorských postupov, progresívnu prezentáciu zachovaných a obnovených architektonických detailov, úspešné zvládnutie náročného technického riešenia sanácie jednotlivých konštrukcií pamiatkového objektu, celkovú vysokú kvalitu komplexnej obnovy a rekonštrukcie stavby, vysokú kvalitu výsledného diela z pohľadu zachovania jej kultúrno-historickej hodnoty a jej budúceho využitia, významný prínos pre rozvoj kultúry v meste Lučenec a v jeho okolí.

 

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina, rekonštrukcia, novostavba (autori: Ing. Martin Milata, Ing. Eva Macková, Ing. Árpád Zsigmond)

Nominácia na hlavnú cenu za: úspešné zvládnutie náročnej rekonštrukcie jednotlivých objektov stavby, realizovanie stavby bez úplnej uzávery v území s druhým až piatym stupňom ochrany prírody, precízne zohľadnenie všetkých environmentálnych aspektov pri realizácii stavby, zachovanie funkčnosti a prevádzky národnej kultúrnej pamiatky - ozubnicovej železničnej trate Pohronská Polhora – Tisovec, výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky a zlepšenie hospodárskych a turistických aktivít v regióne.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena MDVRR SR za celospoločenský prínos

 

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina, rekonštrukcia, novostavba

Cena udelená za: za celospoločenský prínos v oblasti prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu, za vysokú kvalitu stavebných prác technicky náročných konštrukcií, za zohľadnenie environmentálnych aspektov pri riešení technického vybavenia diela, výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena Únie miest Slovenska

 

Synagóga, Lučenec, rekonštrukcia

Cena udelená za: použitie inovatívnych reštaurátorských postupov, progresívnu prezentáciu zachovaných a obnovených architektonických detailov, úspešné zvládnutie náročného technického riešenia sanácie jednotlivých konštrukcií objektu, vysokú kvalitu výsledného diela z pohľadu zachovania jej kultúrno-historickej hodnoty, významný prínos pre rozvoj kultúry v meste Lučenec a v jeho okolí.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena ZSPS za vysokú kvalitu realizácie

Cena SKSI za najlepšie projektové riešenie

 

Nosný systém MHD, Bratislava, novostavba (autor: Ing. Miloslav Maťaščík, Združenie Alfa 04, a. s.)

Cena udelená za: vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných, konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu, profesionálne zvládnutie náročných a inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta, minimalizáciu hlukových emisií má okrem protihlukových opatrení aj použitie pevnej koľajovej dráhy uloženej v žľabe s pružnou zálievkou, mimoriadny je rozsah a plochu vymedzenú pre cyklistov, chodcov a oddychové zóny na moste, celospoločenský prínos pre ďalší rozvoj mesta.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena SvF STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii

 

Panorama City, Bratislava, novostavba

Cena udelená za: rozsiahle použitie vysokopevnostných betónov, optimálnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií, najvyššiu úroveň požiarnej bezpečnosti v kategórii výškových budov na Slovensku, zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie – napr. pri overení účinkov vetra v aerodynamickom tuneli, pri riešení akustického prevetrávacieho elementu fasády alebo pri vývoji a realizácii fasádnych elementov a ich následnom experimentálnom overení v laboratóriách doma a v zahraničí.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena TSÚS, n. o. za použitie progresívnych stavebných výrobkov

 

Clt home, Nitrianske Hrnčiarovce, novostavba (autor: Ing. arch. Michal Medovarský)

Cena udelená za: vysokú kvalitu architektonického diela, profesionálne zvládnuté architektonické a technické detaily až po progresívne technológie techniky prostredia budovy, odvážneho statického riešenia s použitím klasického stavebného materiálu – dreva, v netradičnom spracovaní stavby, aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie a nízkoenergetických technológií v oblasti techniky prostredia budovy v súlade s vývojovými trendmi udržateľnej architektúry, optimálne, ekonomicky efektívne požitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela, aplikáciu nízkoenergetických a nízko-emisných systémov technických a technologických zariadení objektu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA

 

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19, Bratislava, rekonštrukcia, obnova (autorka: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.)

Cena udelená za: vysokú kvalitu hĺbkovej obnovy a modernizácie s rešpektovaním všetkých požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby, za úspešné uplatnenie cieľov medzinárodného projektu EU-GUGLE – European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy pri realizácii obnovy, preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A“, preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa globálneho ukazovateľa primárna energia – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A1“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za architektonické riešenie

 

Šafranová záhrada, Košice, rekonštrukcia (autor: Ing. arch. Andrej Rodziňák)

Cena udelená za: komplexné architektonické a konštrukčné riešenie realizované na vysokej úrovni, úspešné zachovanie historických prvkov a ich prepojenie s modernými, kvalitnú realizáciu diela, rešpektovanie okolitej zástavby, urbanistickej štruktúry a historického kontextu stavby.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena verejnosti 2016

 

D1 Fričovce – Svinia, novostavba (autori: Ing. Peter Valent, Ing. Zuzana Čierna, Ing. Martin Máša, Ing. Katarína Táborská, Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Tibor Michalka, CSc.)

 

Podrobnejšie informácie nájdete na: www.stavbaroka.eu