ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018

Úlohou študentov v súťažnom návrhubolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint Gobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie je prezentovanie konceptu ako uskutočniteľnej kombinácie trvalo udržateľných obytných budov a k nim prislúchajúcich verejných priestorov (kultúra, obchody) s rešpektovaním existujúcich vlastností územia a jeho histórie. Rezidenčné domy mali byť navrhnuté v kontexte s architektúrou daného územia a  urbanistické riešenie by malo slúžiť ako impulz pre nový rozvoj územia.

Rezidenčná zóna pre medzinárodnú študentskú súťaž bola situovaná do lokality Al Jaddaf, ktorá bola pôvodne nezastavaným púštnym miestom. Osídlenie tejto lokality nastalo až na konci 20. storočia v súvislosti s modernými zariadeniami pre výstavbu a prevádzku lodí. Kultúrna dedina v Al Jaddaf predstavuje územie, ktoré je rozdelené na niekoľko developerských sektorov. Zadanie v medzinárodnej súťaži rieši územie, ktoré predstavuje druhú fázu developerského projektu s plochou 15 ha. Navrhované riešenie by malo podľa požiadaviek predstaviteľov mesta poskytnúť svojim obyvateľom a návštevníkom dynamický a pulzujúci rozvoj daného územia s využitím jeho výhod vyplývajúcich zblízkosti vodnej plochy, histórie lokality, tradície lodiarstva azo strategickej verejnej dopravy.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia ISOVER spoločnosti Saint-Gobain Construction Products s.r.o. a Fakulta architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží, sa bude konať 12. – 14. mája 2018 v Dubaji.

 

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 12. 4. 2018 v zložení :

Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof., ÚAOB, FA STU Bratislava - predseda

Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof., ÚKAIS, FA STU Bratislava

Ing. arch. Tatiana Dunajská , víťaz NK 2017

Ing. arch. Juraj Hermann, hosť. prof., predseda SAS

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA

Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA

Ing. Vladimír Balent, divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Tieto návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži v Dubaji. Ing. arch. Darina Lalíkova, CSc., z Vydavateľstva EUROSTAV udelila odmeny dvom ďalším súťažným projektom.

Ing. Vladimír Balent udelil odmenu ISOVER za inovatívnosť súťažnému návrhu číslo 12, ktorý u porotcov inicioval diskusiu, kam sa uberá myslenie v architektúre.

Hodnotenie poroty

1. miesto - súťažný návrh č. 3, heslo 348629

autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

Prínos návrhu spočíva v originálnej forme, ktorá je tvorená prepracovanou hmotou a dispozíciou, vychádzajúcou v pôdoryse zo schémy arabskej päťhviezdice. Návrh ako celok predstavuje ucelenú štruktúru, ktorá v sebe nesie odkaz tradičnej úzkej zatienenej mestskej ulice. Tento princíp tradičnej štruktúry mesta je pretransformovaný do novej modernej rozoberateľnej štruktúry, v ktorej je úzka ulica vytváraná vyberaním z hmoty. Princíp natáčania skladačky s geometrickým tvarom vytvára navonok kompaktnú architektúru „zrastlice“, ktorá je v druhom pláne obohatená o mnoho zatienených pobytových mikropriestorov a vnútorných dvorov, ktoré chránia pred slnkom. Parter je odkazom na štruktúru pôvodných sídel v tejto zemepisnej šírke, kde hra svetla a tieňa je jedným zo znakov tradičnej architektúry.

2. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 675921

autor: Matúš Králik, 3. ročník, SvF STU BA

Silný koncept bývania je postavený na harmonickej urbanistickej kompozícii expresívne tvarovaných hmôt bytových domov v tvare hríbov s priaznivým faktorom tvaru a minimálnym záberom plochy parteru bytovými domami. Netradičné tvary bytových domov vzbudzujú dojem futuristickej zástavby, ktorý je podporený ideou bývania budúcnosti s automobilmi, resp. elektromobilmi v nadzemných podlažiach a vertikálnymi autovýťahmi. Vybavenosť v spodnej úrovni parteru sa prelína so zeleným parkovým parterom na strechách pomocou logickej siete peších trás a premostení, ktoré vyúsťujú do centrálneho parku napojeného na promenádu a vodnú plochu. Zdvihnuté objemy bytových domov vytvárajú počas dňa príjemné tienenie ponad verejnými priestormi. Návrh má výborne graficky spracované vizualizácie.

3. miesto - súťažný návrh č. 5, heslo 217410

autor: Bc. Miriama Leštachová, Bc. Magdaléna Lisá, 6. ročník, FA STU BA

Prednosťou návrhu je štrukturálne prepracovaný urbanizmus, ktorý vychádza z idey využitia prevládajúcich vetrov v území v peších koridoroch na chladenie bytových domov. V kombinácii s opačne smerovanými pešími trasami vytvára sieť alebo uličnú mriežku medzi navrhovanými bytovými domami. V návrhu sú uplatnené viaceré pozitívne aspekty využívania prírodných prvkov na dosiahnutie komfortu bývania a verejných priestorov s príjemným emocionálnym podtónom. Urbanistický koncept na základe vzniknutej mriežky pôsobí v prvom pláne emocionálne, avšak v skutočnosti umožňuje racionálne prepojenie celého územia s plážou a vodnou plochou. Bytové domy obsahujú vnútorné átriá ako ochranu pred teplom, chladenie vo vonkajšom obale fasády, umiestnenie veterných turbín v exponovaných polohách územia. Pozitívom návrhu je vydarené pretransformovanie aplikácie prírodných determinantov do urbanistického konceptu a pôdorysného tvaru bytových domov.

 

Odmeny:

Cena časopisu ARCH: súťažný návrh č. 9, heslo 348629

autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 5. ročník, SvF STU BA

Cena časopisu Eurostav: súťažný návrh č. 9, heslo 606368

autori: Bc. Minh Hoang Le, 5. ročník, FA STU BA

Cena ISOVER: súťažný návrh č. 12, heslo 638194

autor: Samuel Krupský, Katedra architektúry, TU Košice

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.