Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k novovzniknutému stavebnému objektu, zrealizovanému ako súčasť Mostu SNP

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vydalo dňa 18. mája 2018 vyhlásenie k realizovaným stavebným úpravám a zásahom do Mosta SNP v Bratislave.

Slovenská komora architektov vyjadruje zásadný nesúhlas predovšetkým k postupom, ktorých výsledkom boli predmetné zásahy do Mosta SNP; a predovšetkým kritizuje, že pred akýmkoľvek rozhodnutím o úpravách neprebehla odborná diskusia a zámer nebol overený transparentnou verejnou architektonickou súťažou.

V prípade uvažovaných úprav v podnoží objektu Mosta SNP nebola SKA v štádiu, kedy bolo možné a náležité navrhnúť a zvoliť optimálnu a korektnú cestu k dosiahnutiu kvalitného výsledku, kontaktovaná; Slovenská komora architektov nie je oprávnená vydávať v mene svojich členov stanovisko ku kvalite architektonického diela. Je však kompetentná a má povinnosť vyjadrovať sa k procedurálnej stránke jeho obstarania – najmä ak ide o zásah do takého významného architektonického diela, akým Most SNP nesporne je.

„Som absolútne presvedčený, že keby sa aj v tomto konkrétnom prípade Mostu SNP stanovila zo strany vlastníka – Mesta Bratislava – a povoľujúceho subjektu – Mestskej časti Bratislava-Petržalka – podmienka transparentnej verejnej architektonickej súťaže, ktorá by mala jednoznačné limity pre možnosť zásahov, k takémuto barbarskému postupu by nedošlo,” hovorí za SKA architekt Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov.

„Most SNP patrí k najvýznamnejším architektonickým dielam minulého storočia na Slovensku – prvý asymetrický lanový most na Slovensku a druhý tohto typu na svete –, bol vyhlásený za stavbu storočia. Je súčasťou Registra modernej architektúry Slovenska, ktorý zahŕňa najhodnotnejšie diela modernej architektúry 20. storočia a od roku 2015 je zaradený aj v Medzinárodnom registri pamiatok modernej architektúry DOCOMOMO International, ktorý zahŕňa najvýznamnejšie diela modernej architektúry na svete. Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV iniciovalo v roku 2008 zapísanie mosta do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Po desiatich rokoch úsilia je dnes Most SNP v procese vyhlásenia za pamiatku. Slovenská pošta práve v tomto čase vydáva emisiu venovanú Mostu SNP,“ uviedla architektka Henrieta Moravčíková.

Slovenská komora architektov sa i na základe zistených skutočností organizácie DOCOMOMO International domnieva, že už v aktuálnom stave je z tejto rozsiahlej prístavby zjavné, že je v rozpore s pôvodným architektonickým, výtvarným a materiálovým riešením Mostu SNP a že subjekt ZEMEGUĽA, s.r.o., a dodávateľ stavby realizujú v rámci Mostu SNP novostavbu objektu, ktorý je v rozpore s „predbežným povolením“ vydaným Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, čím porušuje Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Vzhľadom na uvedené závažné informácie vyjadruje Slovenská komora architektov silné znepokojenie nielen nad devastačným zásahom novovzniknutého objektu do tak významnej pamiatky, akou Most SNP je, ale predovšetkým nad absenciou transparentnej verejnej architektonickej súťaže.

Slovenská komora architektov sa pripája k žiadosti organizácie DOCOMOMO International, ktorá žiada o okamžité vydanie rozhodnutia o zastavení stavebných prác na Moste SNP a o nariadenie odstránenia novostavby objektu.

Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave s preneseným výkonom štátnej správy. Bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA. Slovenská komora architektov okrem iných zákonom stanovených úloh overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní, stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR.

V mene Slovenskej komory architektov

Ing. arch. Imrich Pleidel

predseda Slovenskej komory architektov