ARCH 3/2009

MARGINÁLIE

Čo sú marginálie vo vzťahu k architektúre? Pri koncipovaní tejto témy sme mali na mysli najmä drobné architektonické intervencie, ktoré vzhľadom na ich rozsah nemožno považovať za veľké zadania, ale aj diela, ktoré vznikajú na okraji záujmu či v okrajových geografických lokalitách. Ich marginálnosť sme však od začiatku vnímali ako relatívnu, keďže sme chceli upozorniť práve na ich schopnosť zaujať v procese užívania úplne iné ako okrajové postavenie. Veď tieto diela často ovplyvňujú životy ľudí oveľa podstatnejšie než iné ťažiskové investície. V našom výbere sme sa zamerali najmä na verejné stavby, resp. diela, ktoré sú verejnosti voľne prístupné a ktoré nemajú komerčné využitie. Práve pri nich sa investované prostriedky mnohonásobne úročia prostredníctvom pridanej hodnoty, ktorú v prostredí vytvárajú.
Marginálie sú však aj poznámky, písané na okraj. Či už tie, ktoré majú pomôcť lepšej orientácii v písanom texte a nachádzame ich vytlačené na vonkajšom okraji knižných stránok, alebo aj tie, ktoré si pri čítaní textu vytvára sám čitateľ. Našimi margináliami potom môžu byť poznámky recenzenta, ktorý hodnotí architektonické dielo, ale aj poznámky užívateľov, ktorí konfrontovaní s architektúrou píšu na jej okraj svoje skúsenosti a pocity. Práve také marginálie, poznámky užívateľov, dopĺňajú prezentácie vybraných „marginálnych diel“.
Ďalšia možná interpretácia marginálií vo vzťahu k architektúre súvisí s procesom jej vytvárania. Margináliami môžu byť okolnosti či javy okrajovo ovplyvňujúce proces vzniku architektonického diela, stojace mimo základných determinantov, ako sú stavebné normy, funkcia diela, konštrukčná pevnosť, zastavaná plocha či stavebné náklady. Také marginálie sú, napriek svojmu okrajovému postaveniu, často rozhodujúce pre formovanie architektonického diela. Pohľad na tieto okrajovosti, ktorý ponúka teória k téme, dopĺňa a v našom prípade súčasne uzatvára interpretácie marginálií vo vzťahu k architektúre.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť