ARCH 12/2012

JUST GOOD IDEAS

Dobré nápady sú prejavom pozitívneho smerovania, ale aj potvrdením snahy ísť ďalej, mimo rámec zaužívaných konvencií. Dobré nápady sú znakom pokroku, predpokladom experimentovania a objavovania nových odpovedí. Kvalitná architektúra sa bez nich v zásade nezaobíde. S dobrým nápadom sa dá vyriešiť množstvo na prvý pohľad neriešiteľných problémov, dá sa ním aj výborne provokovať alebo aj prispieť k zásadným obratom v uvažovaní o architektúre. Postupne je tak možné odhaľovať nielen nové témy, ale aj formovať postoje a napokon aj názorové a myšlienkové prúdy.
Slovenská architektúra, tak ako ju zaznamenávame na stránkach nášho časopisu, disponuje množstvom invenčných a nekonvenčných nápadov. Počas tohto roku sme publikovali a recenzovali 55 inšpiratívnych realizácií, prinášajúcich nové pohľady na rôznorodé témy. Ak by sme chceli na základe tejto vzorky trošku teoretizovať, prišli by sme k názoru, že sa tu objavujú dva základné scenáre. Ten prvý – kozmopolitný – generuje architektúru zodpovedajúcu európskym štandardom – estetickým, stavebno-technickým, energetickým i ekologickým. Zastupujú ho predovšetkým administratívne a nákupné komplexy, biznis centrá a väčšie polyfunkčné a bytové objekty. Sú to zväčša veľmi seriózne a profesionálne zvládnuté domy, ktoré svedomito plnia požadované kritériá a vytvárajú kvalitný štandard. Bez problémov ich môžeme porovnávať s podobnými zadaniami riešenými aj v iných európskych krajinách. Druhý scenár je predsa len osobitejší, individuálnejší a špecifický. Reflektuje konkrétne, často nekonvenčné, privátne i verejné témy, ale aj lokálne zadania. Pri nich je architektonický prejav podstatne slobodnejší, zbavený zaužívaných univerzálnych, dnes už „globalizovaných“ postupov a štandardných schém. Spája sa so snahou objavovať jednoduchšími a v zásade aj lacnejšími prostriedkami nové koncepty a s nimi súvisiacu formálnu i obsahovú stránku architektúry. Je to scenár, ktorý postupne vytvára nový manévrovací priestor pre individuálne, ale aj úspornejšie riešenia. Zodpovedá našim konkrétnym podmienkam, ktoré sú v širšom európskom kontexte predsa len v určitých momentoch odlišnejšie, ale hlavne skromnejšie. Je to špecifikum, ktoré môže reflektovať osobitosť nášho kultúrneho prostredia v konkrétnych historických súvislostiach. Podobne, ako reaguje na svoje prostredie švajčiarska, talianska alebo dolnorakúska architektúra. V tomto momente sa nedá odhadnúť budúcnosť tohto smerovania, podstatné je uvedomenie si a následne aj  rešpektovanie odlišností. Je to základný predpoklad existencie názorového pluralizmu v architektúre.
Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť