14. ročník

 • Časopis ARCH 1/2009 | V EMIGRÁCII

  Centrum a periféria, tento vzťah, ktorý teória architektúry v ostatnom čase používa na osvetlenie pozície a vývojových peripetií slovenskej architektúry v kontexte medzinárodného vývoja, sa vôbec nie prekvapivo uplatňuje aj v teórii migrácie. Ako píše Miloslav Bahna v teórii k téme, krajiny periférie zásobujú svojimi migrantmi pracovné trhy v krajinách centra. Inak to nie je ani v prípade architek čítaj viac

 • Časopis ARCH 2/2009 | PRIVÁTNE SVETY

  Podstatným faktorom procesu vytvárania privátneho sveta je jeho individualizácia. Človek sa identifikuje s miestom svojho prebývania vtedy, keď mu môže vtlačiť svoju pečať, starať sa oň. Jozef Pauer približuje tento proces prostredníctvom úryvku z románu Saint-Exupéryho Citadela, kde sa človek týmto spôsobom pokúša individualizovať púšť. Ako opak takého osvojenia si aj zdanlivo neosvojiteľného by čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2009 | MARGINÁLIE

  Čo sú marginálie vo vzťahu k architektúre? Pri koncipovaní tejto témy sme mali na mysli najmä drobné architektonické intervencie, ktoré vzhľadom na ich rozsah nemožno považovať za veľké zadania, ale aj diela, ktoré vznikajú na okraji záujmu či v okrajových geografických lokalitách. Ich marginálnosť sme však od začiatku vnímali ako relatívnu, keďže sme chceli upozorniť práve na ich schopnosť zaujať čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2009 | KONVERZIE

  Na jednom zo stretnutí aktivistov za zachovanie PKO s primátorom Bratislavy hovoril Martin Bútora o obrate, ktorý vo vnímaní vecí verejných znamenala občianska iniciatíva proti skládke v Pezinku. Bola precedensom naznačujúcim, akú silu môže mať hlas verejnosti. Aj ďalšie vystúpenia proti búraniu či výstavbe ukazujú, že sa zvýšil záujem občanov o prostredie, ktoré ich obklopuje. Tento predpoklad po čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2009 | NOVÁ GENERÁCIA

  Pojem mladí architekti sa v európskom prostredí v ostatných rokoch veľmi intenzívne tematizuje. Dôvodom sú jednak viaceré výborné diela, ktoré vytvorili práve mladí architekti, ale aj charakteristický spôsob ich profesionálnej existencie. Zvýšenie popularity povolania architekta ku koncu 20. storočia spôsobilo vznik nových škôl architektúry, prudký nárast počtu ich absolventov a následne vzrast k čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2009 | NIELEN MORE

  Už čoskoro prepukne na našom kontinente každoročné sťahovanie národov. Väčšina Európanov sa opäť pohne smerom na juh, aby aspoň na chvíľu obsadila malebné pobrežie najobľúbenejšej dovolenkovej destinácie – Stredozemného mora. Naši južní susedia však zďaleka nedisponujú len morom. V ostatných rokoch sa práve do krajín južnej Európy presunulo aj ťažisko aktuálnej architektonickej diskusie. Stačí si čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2009 | EXPORT - IMPORT

  Vývoz architektonických myšlienok nepatrí zrovna k najsilnejším témam slovenskej architektonickej diskusie. Naša periférna situácia ani nie je najlepším východiskom takého exportu. Aj keď pravidlá pre výkon architektonickej profesie v rámci Európskej únie vytvárajú priestor pre čulý pohyb architektov aj architektúry, naša domáca scéna preniká do zahraničia skôr sporadicky. Niektorí Európania však čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2009 | NOVÝ URBANIZMUS?

  Pri spojení Nový urbanizmus sme nemali na mysli hnutie či smer, ktorý vznikol koncom osemdesiatych rokov 20. storočia v USA a ktorého myšlienky explicitne vyjadruje Charta nového urbanizmu. Aj keď s jej obsahom by sa pravdepodobne stotožnila väčšina tunajších laikov i odborníkov. Naším zámerom bolo skôr poodhaliť „nezámernosť“ urbanistického vývoja slovenských miest v období zvýšenej stavebnej pro čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2009 | STRIEDMOSŤ

  V amerických médiách sa od jesene minulého roka objavuje pojem new frugality (nová striedmosť) a slogan „Bling is out, frugal is in“ (vo voľnom preklade „Okázalosť je mimo, v móde je striedmosť“) skloňujú vo všetkých možných kruhoch americkej spoločnosti. Ide len o správanie konzumentov, o označenie trendu vracajúceho Američanom spotrebiteľské návyky, ktoré sa našťastie v Európe nikdy celkom nestr čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2009 | REPREZENTÁCIA

  Podľa Dalibora Veselého, amerického filozofa českého pôvodu, je architektúra predovšetkým formou reprezentácie sveta. Architektonické dielo svet artikuluje a stelesňuje. Akú má však povahu tento svet? Reprezentuje architektonické dielo celý komplex jeho vlastností? Ide pritom o aktuálny svet, svet určitej doby alebo nejaký univerzálny svet? Podobné otázky – „aký svet utvára určité architektonické čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2009 | OTÁZKA VKUSU

  V súvislosti s dvadsiatym výročím Nežnej revolúcie sa veľa pohovorilo a popísalo o spoločenských zmenách aj o reziduách predchádzajúceho autoritatívneho režimu. Pomerne často sa skloňoval pojem individuálna sloboda i naša schopnosť vysporiadať sa s ňou. Pred novembrom 1989 sme všetci viac či menej túžili prejaviť svoju odlišnosť, byť inými, výnimočnými. Tieto túžby sa po zmene spoločenského uspor čítaj viac