17. ročník

 • Časopis ARCH 1/2012 | OD KONCEPTU PO DETAIL

  Koncept je v architektúre neodmysliteľnou súčasťou tvorivého procesu, kedy vzniká hlavná idea, základný scenár, vodiaca niť, z ktorej sa potom návrh ďalej odvíja. Bez konceptu je dobrá architektúra nemysliteľná. Ak však absentuje detail, výsledok tiež nemôže byť uspokojivý. Doba, keď architekti mali možnosť navrhovať svoje diela skutočne komplexne – od urbanizmu, spojeného s krajinným a priestor čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2012 | NOVÉ MESTSKÉ STRATÉGIE

  „Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia...“ – takto je v aktuálnom stavebnom zákone (Z.z. 237/2000, §1) hneď v úvode charakterizovaná odborná činnosť, ktorej výsledkom sú územno-plánovacie podklady a územno-plánovacia dokumentácia. Metodiku spracovania týchto materiálov zákon priamo neurčuje, zaoberá sa podrobnejšie ich obsahovou štruk čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2012 | NA KAŽDÝ DEŇ

  Podľa Andrea Palladia medzi všetkými druhmi architektúry nie je žiadny ľuďom potrebnejší a ani častejšie sa vyskytujúci, ako sú domy súkromníkov – stavby súkromné. V publikácii Štyri knihy o architektúre (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958, s. 87 – 88) v časti O vyváženosti a vhodnosti, jíchž je třeba dbát u soukromých staveb uvádza: „Za pohodlný sa může označit čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2012 | PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE

  Starostlivosť o zachované architektonické dedičstvo je prirodzenou súčasťou každej kultúrnej spoločnosti. Podstatné je, ako sú definované zákonné pravidlá a akým spôsobom sa ochrana realizuje. Ak platí téza (podľa Dalibora Veselého), že architektúra je predovšetkým forma reprezentácie sveta, tak potom by mala byť pochopiteľná a logická aj každá snaha o zachovanie podstatných a reprezentatívnych čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2012 | MIMO MESTA A NA VIDIEKU

  Architektúra mimomestských oblastí je špecifickou témou nielen z pohľadu druhovosti, ale predovšetkým z pozície osobitých situácií a priestorových kontextov, v ktorých sa nachádza. Už to nie je len tradičná vidiecka štruktúra úzko zviazaná s rurálnym spôsobom života. Suburbanizácia prináša množstvo nových urbánnych štruktúr, ktoré vo väčšine prípadov nemajú pevne stanovené pravidlá zástavby a č čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2012 | MAINSTREAM?

  Hovoriť o mainstreame v architektúre znamená predovšetkým ujasniť si základné pozície významu tohto slova. Mainstream – hlavný prúd – nemusí (dokonca by nemal) v architektúre automaticky jednoznačne označovať ten najrozšírenejší, kvantitatívne prevládajúci a zároveň aj najpopulárnejší prúd, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Takáto úvaha by nás mohla doviesť k nežiadúcej celebritizácii stále hoj čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2012 | ARCHITEKTÚRA A UŽÍVATEĽ

  čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2012 | GO UP - GO DOWN!

  K  OTÁZKAM MIERKY, VÝŠKY, VEĽKOSTI A KONTEXTU Burdž Chalifa, mrakodrap v Dubaji vysoký 828 metrov od Adriana Smitha, je najvyššou budovou sveta. Výška ďalších 78 najvyšších objektov – mimochodom všetky sú situované mimo európskeho prostredia – osciluje v intervale od 268 do 601 m. V Európe je tento interval podstatne nižší – pohybuje sa od cca 115 do 310 metrov. Na porovnanie: dominanty Bratisl čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2012 | VEREJNÉ A PRE VEREJNOSŤ

  Pri zostavovaní tohto čísla ARCHu sme, bohužiaľ, na Slovensku nenašli žiadnu aktuálnu verejne financovanú verejnú architektúru, ktorú by sme vám mohli predstaviť. Počas roka sme však zopár takýchto stavieb publikovali (prestrešenie átria Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ARCH 05/2012; úpravu námestia v Liptovských Sliačoch, ARCH 06/20112; Letný pavilón SNG, ARCH 09/2012, nájomné bytové domy čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2012 | JUST GOOD IDEAS

  Dobré nápady sú prejavom pozitívneho smerovania, ale aj potvrdením snahy ísť ďalej, mimo rámec zaužívaných konvencií. Dobré nápady sú znakom pokroku, predpokladom experimentovania a objavovania nových odpovedí. Kvalitná architektúra sa bez nich v zásade nezaobíde. S dobrým nápadom sa dá vyriešiť množstvo na prvý pohľad neriešiteľných problémov, dá sa ním aj výborne provokovať alebo aj prispieť k čítaj viac