20. ročník

 • Časopis ARCH 1/2015 | DOM, BYT, OBYTNÉ PROSTREDIE

  Dom, byt, obytné prostredie Časopis ARCH prvým tohtoročným číslom štartuje už 20. ročník svojho vydávania. Teší nás, že je stále o čom písať, že nám má stále kto písať a že sa stále nájde dosť tých, ktorí nás chcú čítať. Slovenská architektúra si takúto pozornosť určite zaslúži a práve tým, že o nej píšeme a diskutujeme, dávame možnosť sprostredkúvať jej aktuálne posolstvá do širšieho kultúrneho čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2015 | ZNOVUOBJAVENÉ HODNOTY

  Znovuobjavené hodnoty Prístupy k rekonštrukciám a renováciám sú rôzne. K historicky cenným objektom sa viažu presné regule, ktoré vyplývajú z konkrétnych podmienok podľa stupňa ochrany pamiatky alebo pamiatkového prostredia. Tu zväčša disponujeme jednoznačnejšími argumentami, prečo je nutné pamiatku chrániť. A navyše tento druh architektúry patrí k tej „zákonom chránenej“, čo jej predsa len dáva čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2015 | DOBRÁ MIERKA

  Dobrá mierka je v architektúre kritérium najvyššej kvality. Jej posudzovanie z tohto pohľadu nabáda vnímať vizuálne znaky architektúry v kontexte s prostredím, v ktorom sa nachádza, ale i v kontexte pocitového vnímania užívateľov. Dobrá mierka nie je teda výlučne záležitosťou, ktorá sa týka len objemových parametrov architektonického objektu. Vnímanie okolitého sveta, vrátane architektúry, je v čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2015 | DETAIL V ARCHITEKTÚRE

  Detail v architektúre O detailoch sa v architektúre často hovorí. V kladnom i zápornom slova zmysle. Sú predmetom kritiky i pochvaly. Môžu byť nekvalitné, zle skombinované či inak nezvládnuté. V lepšom prípade sa v recenziách objavujú tvrdenia typu: detaily domu boli zvládnuté na vysokej úrovni, detail prispel k originalite priestoru, čitateľnosti a prehľadnosti konceptu. Obzvlášť chvályhodné sú čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2015 | PRIVÁTNE BÝVANIE

  Privátne bývanie Architektúra rodinného domu sa za ostatných 15 rokov zmenila. Zmenil sa klient, zmenili sa požiadavky, zmenil sa štandardný priestorový kontext, v ktorom sa rodinný dom nachádza. V mestách je pre tento typologický druh stále menej a menej miesta. A ak sa nejaké nájde, tak podmienky pre jeho výstavbu sú pomerne zložité. Tieto potom ovplyvňujú jeho objemový koncept i dispozičné rie čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2015 | NA VOĽNÝ ČAS

  Na voľný čas
 Voľnočasová architektúra vyvoláva podvedome a prirodzene pozitívne emócie. Spôsobujú ich predovšetkým jej funkcie, ktorým má slúžiť. Ich spektrum je dnes veľmi široké. Viaže sa na aktuálne trendy, ktoré sa prejavujú v zmenách životného štýlu, a tiež na nový hodnotový a predovšetkým významový system trávenia voľného času. Kvalita i kvantita voľného času sa v spoločnosti nadbytku po čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2015 | MIESTA PRE DOBRÝ ŽIVOT

  Architektúra podáva obraz o stave sveta, kultúry a civilizácie. Je svedectvom o vyspelosti a schopnosti spoločnosti, ktorú reprezentuje v danom čase a priestore konkrétnou architektonickou formou. O jej správnosti, funkčnosti či avantgardnosti vedieme permanentné diskusie, ktoré pomáhajú formulovať problémy, neskôr názory a nakoniec i konkrétne riešenia. Súčasný záber architektonickej diskusie vša čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2015 | ELEMENTY ARCHITEKTÚRY

  Elementy architektúry Profesia architekta je spojená aj s cestovaním a objavovaním nových svetov, kultúr a architektúr, ktoré k nim patria. Po určitom množstve precestovaných kilometrov som zistila, že nastáva akýsi stav nasýtenia architektonického apetítu spojený následne s procesom hodnotenia „ochutnanej architektonickej gastronómie“. Podobne ako pri degustácii vín zoraďujeme architektúru po čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2015 | ARCHITEKTÚRA, KRAJINA A ĽUDIA

  Architektúra, krajina a ľudia ...touto na prvý pohľad poetickou témou jesenného ARCHu sme chceli pozornosť upriamiť predovšetkým mimo mesto, niekam, kde nie je architektúra príliš limitovaná koeficientom zastavanosti pozemku a indexom podlažných plôch. Niekam, kde predsa len prírodný kontext ešte stále zohráva hlavnú úlohu. Tam, kde vzniká vyvážený dialóg medzi krajinou a architektúrou, nachádz čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2015 | EDUKAČNÁ ARCHITEKTÚRA

  Edukačná architektúra Číslom o edukačnej architektúre sme zavŕšili tohtoročný edičný plán časopisu ARCH a zároveň aj jubilejný ročník jeho vydávania. Možno ste si všimli nenápadnú poznámku na titulke pod logom časopisu: ...už 20 rokov. Časopis ARCH vychádza už 20 rokov! Prvé štyri roky mal novinovú podobu, 16 strán a stál 20,- Sk. Počas tých 20 rokov vyprodukoval približne 12 tisíc časopise čítaj viac