Prevádzkovo-administratívny areál firmy Tetrastav, s. r. o., Ružomberok

Autor(i): Martin Somora

Fotografie: Peter C. Abonyi

Koncept tvorby Petra Abonyiho možno všeobecne označiť ako dom-loď. Rozdiely sú v typológii navrhovaných objektov, priestorových súvislostiach, tvorivom vývoji autora, interpretovaní archetypov. Súvislosť so súčasnými holandskými architektonickými tendenciami vidno v interiérových priestoroch s ich subtílnymi proporciami, v celkovej úspornosti a vecnosti riešenia budovy. Budova Tetrastavu sa nachádza na okraji Ružomberka, v priemyselnej zóne. Toto miesto je ovplyvnené preťaženou dopravnou komunikáciou a dominujúcim komplexom Stredoslovenských celulózok a papierní. Zámer investora získať rozsiahle pozemky pre výstavbu svojho objektu treba oceniť, vznikla tak príležitosť pre autora umiestniť architektúru objektu do voľnejšieho priestoru. Napriek pulzujúcej doprave a obrazovému chaosu tejto časti mesta je objekt dobre vnímateľný – aj vďaka mäkkým krivkám strechy, pôsobiacim svojou kultivovanosťou. Presklený blok poschodia, v ktorom sú sklenené plochy rozdelené zvislým členením do 6 osí, evokuje možno autorsky nevedomý, ale vnímateľný klasicizujúci odkaz členenia gréckych chrámov. Mäkkosť architektúry gréckej antiky je tiež inšpiračným zdrojom. V architektúre budovy Tetrastavu túto mäkkost, vnesenú do racionality geometrie budovy, vidíme v použití kriviek strechy vznášajúcej sa nad architektonickými hmotami. Do návrhu je vnesená mnohovrstevnatosť použitím materiálov, architektonických prvkov a súvislostí, ktorú autor označuje pojmom hybridnosť. Týmto spôsobom vytváraný celok považuje za prirodzené vrstvenie a za vyjadrenie všeobecnosti, ktorá rôzne nevylučuje, ale zahŕňa. Prízemie objektu je sčasti presklené, sčasti vytvárané rampou pre automobily vchádzajúce do zadnej skladovej prevádzky. Schodisko budovy dominuje vstupnému priestoru, sú tu konferenčné priestory, kde autor využil kontrastnú zmenu podchodnej výšky od nízkeho stropu pri vstupe po vysoký konferenčný priestor. Pre návštevníka vzniká zážitok silného pôsobenia tak interiéru, ako aj výhľadov do okolia. Prepojenie činnosti investora s použitými materiálmi možno nájsť vo využití stavebných preglejok, ale aj ocele v podobe viditeľných nosných stĺpov, prekladov, stupňov schodiska, zábradlí. Priestory 1. poschodia sú určené pre administratívu firmy. Hygienické priestory sú minimálne, autor vložil do nich stropné polozrkadlové plochy, cez ktoré je možné vnímať v priehľade konštrukciu objektu. Dôležitým priestorom je najvyššie podlažie. Je presklené na všetky strany, a tak možno vnímať okolité pohoria, uvedomovať si veľkosť krajiny, pohyb slnka a oblakov, ale aj pulzujúcu dopravu. V jeho interiéri sú vnímateľné krivky drevených nosníkov oblúkovej strechy. Prechod na susediace terasy posilňuje možnosti vizuálneho kontaktu s krajinou. Architektúru budovy Tetrastavu môžeme vnímať ako malý objekt v priemyselnej zóne Ružomberka, ktorý prináša viacvrstevnaté architektonické súvislosti.